Бирюса-8; 15

Бирюса-8; 15

                          ÃƒÂƒÃ‚Ã‚£ÃÂ¿ÃÂ»ÃÂ¾Ã‘‚нительная резина (уплотнитель) для холодильников Аристон, Индезит, Стинол 119x58 см

Профиль СТ (стандарт)          Профиль СТ (стандарт)           Профиль СТ (стандарт)

.                                                 с магнитной вставкой                Готовое изделие

РАЗМЕРЫ  972*553 мм

ЦЕНА РОЗНИЦА  280,00 грн

ЦЕНА  ОПТ            240,00 грн