Днепр-416

                        ÃƒÂƒÃ‚Ã‚£ÃÂ¿ÃÂ»ÃÂ¾Ã‘‚нительная резина (уплотнитель) для холодильников Аристон, Индезит, Стинол 119x58 см

Профиль СТ (стандарт)       Профиль СТ (стандарт)             Профиль СТ (стандарт)

.                                               с магнитной вставкой                    Готовое изделие

РАЗМЕРЫ   1341*547

ЦЕНА РОЗНИЦА  320,00 грн

ЦЕНА  ОПТ   280,00 грн