Донбасс-10; 10-Е

                                      ÃƒÂƒÃ‚Ã‚£ÃÂ¿ÃÂ»ÃÂ¾Ã‘‚нительная резина (уплотнитель) для холодильников Аристон, Индезит, Стинол 119x58 см

Профиль СТ (стандарт)    Профиль СТ (стандарт)           Профиль СТ (стандарт)

.                                           с магнитной вставкой                Готовое изделие

РАЗМЕРЫ        1341*547 мм

ЦЕНА РОЗНИЦА   320,00 грн

ЦЕНА  ОПТ         280,00 грн