Кристалл-404;104

                      ÃƒÂƒÃ‚Ã‚£ÃÂ¿ÃÂ»ÃÂ¾Ã‘‚нительная резина (уплотнитель) для холодильников Аристон, Индезит, Стинол 119x58 см

Профиль СТ (стандарт)     Профиль СТ (стандарт)        Профиль СТ (стандарт)

.                                            с магнитной вставкой                Готовое изделие

РАЗМЕРЫ        970*550 ММ

ЦЕНА РОЗНИЦА        280,00 грн

ЦЕНА  ОПТ                 240,00  грн