Кристалл – 4; 408

                       ÃƒÂƒÃ‚Ã‚£ÃÂ¿ÃÂ»ÃÂ¾Ã‘‚нительная резина (уплотнитель) для холодильников Аристон, Индезит, Стинол 119x58 см

Профиль СТ (стандарт)       Профиль СТ (стандарт)      Профиль СТ (стандарт)

.                                            с магнитной вставкой                Готовое изделие

РАЗМЕРЫ        950*540 ММ

ЦЕНА РОЗНИЦА        280,00 грн

ЦЕНА  ОПТ                  240,00 грн