Ока-3; 3М

            ÃƒÂƒÃ‚Ã‚£ÃÂ¿ÃÂ»ÃÂ¾Ã‘‚нительная резина (уплотнитель) для холодильников Аристон, Индезит, Стинол 119x58 см

Профиль СТ (стандарт)         Профиль СТ (стандарт)           Профиль СТ (стандарт)

.                                                 с магнитной вставкой                Готовое изделие

Размеры      1154*575 мм.
Цена розница  320,00 грн.
Цена опт         280,00 грн.